Autobident Website Design

اتو بیدنت

صافکاری بدون رنگ زمانی قابلیت اجرا دارد که در هنگام تصادف رنگ ماشین ریزش نداشته باشد و یا فشار و ضربه بر روی سینه قطعات وارد شده باشد. در مطالب بعدی درمورد روش های صافکاری بدون رنگ و انواع ابزار آن بیشتر باهم صحبت خواهیم کرد. زمانی که بدنه خودرو ریزش رنگ نداشته باشد از صافکاری بدون رنگ استفاده می شود که به شدت نیاز به مهرات و تجربه دارد. یکی از روش های صافکاری بدون رنگ صافکاری pdr می باشد.​